“Das Haus und die Allee”

Bachelordiploma 5e Semester
RWTH Aachen Architektur Lehrgebiet Bauplan
Examinatoren; Sabine Brück en Fred Humble

Als ontwerpopgave ter afsluiting van hun Bachelorfase, kregen de studenten ieder afzonderlijk een kavel toegewezen. Die aaneengeregen de wanden van de lindebomenlaan zullen gaan vormen, nadat de A2 tunneltraverse dwars door Maastricht gereedgekomen is. Het stedenbouwkundige principe dat nu gevolgd wordt moet zeker voor een periode van 25 jaar of langer geldig blijven. De singelbebouwing in Maastricht, Antwerpen en Luik staan hier in een geactualiseerde vorm model voor, waarbij het parkeren een bepalende rol is gaan spelen. Verschillende typen woongebouwen, aangevuld met andere functies, kunnen langs de laan gewoon tegen elkaar aangeschoven worden hoe het uitkomt. Als in de uitwerking overwegend eenzelfde  schaal toegepast wordt, kan incidenteel ook het contrast opgezocht worden in de bouwhoogte of in de architectonische vormgeving. Eenmaal tegen elkaar geschoven gaan de individuele ontwerpen in een groter gevarieerd stedelijk beeld op.

Aan de studenten werd gevraagd om eerst hun eigen programma voor hun kavel te formuleren. Vervolgens werden vergelijkbare bestaande woontypologieën op het kavel geprojecteerd en hun transformatie onder invloed van het de locatie onderzocht. De doorsnede van het wonen en het zicht op de laan van binnenuit was een belangrijk ontwerpthema. De simpele stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals het volgen van de rooilijn, het vormgeven van de voortuinzone tussen huis en straat en het onderbrengen van minimaal 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein waren de enige beperkingen. Iedere vorm van stilistische eenheid was niet aan de orde en vaker is opgeroepen om de herwaardering van het ornament te onderzoeken.

Zo ontstonden er dubbelwoonhuizen, praktijkwoningen, rugzakwoningen, een Luiks flatje, een palazzo, een collectief woongebouw alsmede luxe stadswoningen met atelier.  De ontwerpen en de maquettes  zijn schaal 1:50 uitgewerkt met een geveldoorsnede schaal 1:20.

Om te ervaren hoe het principe van de geregelde toevalligheid kan werken, werden de verschillende maquettes pas op de dag van de eindpresentatie tegen elkaar geschoven. Het verzoek om de woningen van uitbundige daken te voorzien werd slechts schoorvoetend aangenomen.