PARTICIPATIE

Vanuit de overheid wordt in planprocessen steeds meer ruimte geboden voor participatie van bewoners. Tegelijkertijd is er een stedelijke bottom-up beweging met tijdelijke parkjes, festivals, theehuizen en stads-apps zonder bemoeienis van een overheid. Deze experimenten kunnen een sterke bijdrage leveren aan stadsontwikkeling, maar blijven vaak nog losse initiatieven.

De bewoners weten natuurlijk als geen ander wat zich in hun wijk allemaal afspeelt en kunnen waardevolle ervaringsdeskundigen zijn, voor de diverse partijen die zich bezig houden met de ontwikkeling van hun wijk. En dergelijke deelname in het proces hoeft zich echter niet alleen op zittende bewoners te concentreren, maar is ook uitermate geschikt om in contact te komen met nieuwe kopers en huurders.

Participatie kan een waardevolle factor zijn in een ontwikkeltraject, maar moet wel goed ingebed worden in het totale planproces. Inmiddels hebben we een ruime ervaring met dergelijke processen van het niveau van masterplan tot in- en afbouw van huur- en koopwoningen. Hierdoor zijn we in staat de verschillende schaalniveaus en plannings- en actietermijnen bij elkaar te brengen tot effectieve ruimtelijke strategieën.

Communicatie is een cruciaal element in deze processen. Voor het ruimtelijk verbeelden van oplossingsrichtingen aan niet professionals werken we graag met grote maquettes in combinatie met handschetsen en computermodellen.

In dit proces vindt uiteraard niet alleen communicatie plaats tussen bewoners en de ontwerpers. Een succesvol participatieproces vindt plaats binnen heldere economische kaders en heeft een duidelijke input en betrokkenheid van opdrachtgevers en overige stedelijke actoren.

CPO Les Mouleurs

CPO Les Mouleurs

Appartementengebouw Sphinx-terrein Maastricht opdrachtgever: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap verenigd in Stichting Betrokken Wonen ontwerp: 2015 – 2016

Vredesplein Eindhoven

Vredesplein Eindhoven

Vredesplein Eindhoven ontwerp & realisatie: 2010 – heden opdrachtgever: Woningstichting Thuis / Stam+De Koning stedenbouwkundig ontwerp: DAT Tilburg landschapsarchitecten: OKRA